Nghĩa của từ: detachment

*
sự tách ra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

detachment /di'tætʃmənt/
* danh từ
 - sự gỡ ra, sự tháo rời, sự tách ra; tình trạng tách rời ra
 - sự thờ ơ (đối với việc đời); tình trạng sống tách rời
 - sự vô tư, sự suy xét độc lập
 - (quân sự) phân đội, chi đội (được cắt đi làm nhiệm vụ riêng lẻ)
Động từ BQT - Android App