Nghĩa của từ: detection

* vl.
sự phát hiện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

detection /di'tekʃn/
* danh từ
 - sự dò ra, sự tìm ra, sự khám phá ra, sự phát hiện ra
 - sự nhận thấy, sự nhận ra
 - (rađiô) sự tách sóng
Động từ BQT - Android App