Nghĩa của từ: determinant

* đs.
định thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

determinant /di'tə:minənt/
* tính từ
 - xác định, định rõ; định lượng
 - quyết định
* danh từ
 - yếu tố quyết định
 - (toán học) định thức
Động từ BQT - Android App