Nghĩa của từ: detonation

* vl.
sự nổ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

detonation /,detou'neiʃn/
* danh từ
 - sự nổ
=a nuclear detonation+ sự nổ hạt nhân
 - tiếng nổ
Động từ BQT - Android App