Nghĩa của từ: developmental

* mt.
thứ thực nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

developmental /di,veləp'mentl/
* tính từ
 - phát triển, nảy nở
=developmental diseases+ bệnh phát triển
 - tiến triển
Động từ BQT - Android App