Nghĩa của từ: developmental tube

*
ống nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App