Nghĩa của từ: deviation

* tk.
sự lệch, độ lệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

deviation /,di:vi'eiʃn/
* danh từ
 - sự trệch, sự lệch, sự trệch hướng; (nghĩa bóng) sự sai đường, sự lạc đường, sự lạc lối, sự xa rời
=leftist deviation+ sự tả khuynh
=rightist deviation+ sự hữu khuynh
 - (toán học); (vật lý) độ lệch
=angular deviation+ độ lệch góc
Động từ BQT - Android App