Nghĩa của từ: diagnostic program

* mt.
chương trình chuẩn đoán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

diagnostic program
- (Tech) chương trình chẩn đoánĐộng từ BQT - Android App