Nghĩa của từ: diagonal homomorphism

* top.
phép đồng cấu tréo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App