Nghĩa của từ: diagram

* mt.
biểu đồ, sơ đồ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

diagram /'daiəgræm/
* danh từ
 - biểu đồ
Động từ BQT - Android App