Nghĩa của từ: diagramamatical

*
(thuộc) sơ đồ, biểu đồ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App