Nghĩa của từ: dialectican

* log.
nhà biện chứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dialectican
- (logic học) nhà biện chứngĐộng từ BQT - Android App