Nghĩa của từ: diamagnetic

* vl.
nghịch từ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

diamagnetic /,daiəmæg'netik/
* tính từ
 - nghịch từ
=a diamagnetic body+ chất nghịch từ
* danh từ
 - chất nghịch từ
Động từ BQT - Android App