Nghĩa của từ: diametrical

*
(thuộc) đường kính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

diametrical /,daiə'metrikəl/
* tính từ
 - (toán học), (như) diametral
 - hoàn toàn, tuyệt đối (sự đối lập, sự bất đồng)
=in diametrical opposition to+ hoàn toàn đối lập với, hoàn toàn trái với
=a diametrical difference+ sự khác nhau một trời một vực
Động từ BQT - Android App