Nghĩa của từ: diaphragm

*
điafram

Nghĩa trong từ điển StarDict:

diaphragm /'daiəfræm/
* danh từ
 - màng chắn, màng ngăn
 - (giải phẫu) cơ hoành
Động từ BQT - Android App