Nghĩa của từ: dichotomous population

* tk.
tập hợp lưỡng phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error