Nghĩa của từ: dichromate

* top.
lưỡng sắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dichromate /dai'koumit/
* danh từ
 - (hoá học) đicromat
Động từ BQT - Android App