Nghĩa của từ: dichromatism

* top.
tính lưỡng sắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dichromatism /'daikroumətizm/
* danh từ
 - tính hai sắc, tính hai màu gốc
Động từ BQT - Android App