Nghĩa của từ: dictionary

*
từ điển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dictionary /'dikʃənəri/
* danh từ
 - từ điển
=a walking (living) dictionary+ từ điển sống, người học rộng biết nhiều
 - (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở
=a dictionary style+ văn sách vở
=dictionary English+ tiếng Anh sách vở
Động từ BQT - Android App