Nghĩa của từ: dielectric

* vl.
(chất) điện môi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dielectric
- (Tech) điện môiĐộng từ BQT - Android App