Nghĩa của từ: dielectric constant

* vl.
hằng số điện môi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dielectric constant
- (Tech) hằng số điện môiĐộng từ BQT - Android App