Nghĩa của từ: differ

*
khác với, phân biệt với

Nghĩa trong từ điển StarDict:

differ /'difə/
* nội động từ
 - ((thường) + from) khác, không giống
=to differ from someone in age+ khác tuổi ai
 - không đồng ý, không tán thành, bất đồng
=to differ [in opinion] from (with) someone+ không đồng ý với ai
=I beg to differ+ xin phép cho tôi có ý kiến khác
=to agree to differ+ đành là bất đồng ý kiến với nhau, không tìm cách thuyết phục nhau nữa
Động từ BQT - Android App