Nghĩa của từ: difference semi-group

* đs.
nửa nhóm sai phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error