Nghĩa của từ: different

*
khác nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

different /'difrənt/
* tính từ
 - khác, khác biệt, khác nhau
=to be different from (to, than)...+ khác nhau với...
 - tạp, nhiều
=at different times+ nhiều lần, nhiều phen
Động từ BQT - Android App