Nghĩa của từ: differential field

* hh.
trường hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App