Nghĩa của từ: differential group

*
nhóm vi phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App