Nghĩa của từ: differential invariant

*
bất biến vi phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App