Nghĩa của từ: differential polynomial

* đs.
đa thức vi phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error