Nghĩa của từ: differential structure

* top.
cấu trúc vi phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App