Nghĩa của từ: differentival coefficient

* gt.
hệ số vi phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App