Nghĩa của từ: difficult

*
khó khăn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

difficult /'difikəlt/
* tính từ
 - khó, khó khăn, gay go
=a question difficult to answer+ câu hỏi khó trả lời
=to be difficult of access+ khó đến gần, khó lui tới
 - khó tính, khó làm vừa lòng (người)
Động từ BQT - Android App