Nghĩa của từ: diffract

* vl.
nhiễm xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

diffract /di'frækʃn/
* ngoại động từ
 - (vật lý) làm nhiễu xạ
Động từ BQT - Android App