Nghĩa của từ: diffuser

* Cơ.
ống khuếch tán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

diffuser /di'fju:zə/
* danh từ
 - (vật lý) máy khuếch tán
Động từ BQT - Android App