Nghĩa của từ: digit track

* mt.
vết của chữ số (ghi trên băng từ)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App