Nghĩa của từ: digitizer

*
thiết bị biến thành chữ số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

digitizer
- (Tech) bộ số tự hóa, bộ chuyển/đổi sang số tựĐộng từ BQT - Android App