Nghĩa của từ: dihedral group

* top.
nhóm dị diện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error