Nghĩa của từ: dihedron

*
góc nhị diện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dihedron
* danh từ
 - nhị diệnĐộng từ BQT - Android App