Nghĩa của từ: dihomology group

*
nhóm lưỡng đồng điều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App