Nghĩa của từ: dimidiate

*
chia đôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dimidiate /di'midiit/
* tính từ
 - chia đôi, phân đôi
Động từ BQT - Android App