Nghĩa của từ: diode

* mt.
điôt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

diode /'daioud/
* danh từ
 - điôt, ống hai cực
Động từ BQT - Android App