Nghĩa của từ: direct factor

* đs.
nhân tử trực tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App