Nghĩa của từ: direct group

*
nhóm có hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App