Nghĩa của từ: direct limit

* đs.
giới hạn trực tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App