Nghĩa của từ: direct power

* đs.
lũy thừa trực tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error