Nghĩa của từ: direct product

* đs.
tích trực tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App