Nghĩa của từ: direct spectrum

* đs.
phổ thẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App