Nghĩa của từ: direct union of spheres

* đs.
hợp trực tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error