Nghĩa của từ: direction of the strongest growth

* gt.
hướng tăng nhanh nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error