Nghĩa của từ: directional

*
theo phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

directional /di'rekʃənl/
* tính từ
 - điều khiển, chỉ huy, cai quản
 - định hướng
=directional radio+ rađiô định hướng; khoa tìm phương (bằng) rađiô
Động từ BQT - Android App