Nghĩa của từ: discontinuous group

*
nhóm rời rạc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App